Публична оферта

Споразумение за използване на GimleParking

Дата на последното изменение: 02.10.2023

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ШЕЙРПАРК която оперира под марката Gimle и неговите индустриални сектори (наричано по-нататък "Изпълнител") предлага на всяко пълнолетно физическо или юридическо лице (наричано по-нататък "Потребител") да се присъедини към това споразумение за използване на Gimle (наричано по-нататък "Споразумение") в съответствие с условията, посочени по-долу:
I. Общи условия:

 1. Използване на Gimle. Изпълнителят предоставя на Потребителя правото да използва уебсайта Gimle, уеб приложението и мобилното приложение (наричани по-долу "Софтуер") за следните цели:
 • Прочетете информацията за използването на Софтуера на уебсайта https://gimle.app/ (наричан по-долу "Уебсайт") и в уеб приложението, мобилното приложение;
 • Управление на бариерите за паркиране (включително механично и електронно оборудване, метални цилиндри с определен размер и други части, наричани по-долу "бариери за паркиране"), монтирани на мястото за паркиране, за да се предотврати паркирането на превозни средства на трети лица без разрешението на Потребителя;
 • Използване на софтуера за търсене на свободни места за паркиране;
 • Заплащане на услуги за паркиране на различни Места за паркиране и/или заплащане за използване на бариери за паркиране;
 • Закупуване на бариери за паркиране;
 • Поставяне на обяви за продажба и закупуване на Място за паркиране;
 • Използване на други функции, които могат да бъдат посочени в Софтуера.
2. Софтуерът може да взаимодейства:

 • С бариери за паркиране, които могат да принадлежат на ползвателите по право на ползване или собственост или на операторите на зоната за паркиране.
 • С Място за паркиране (наричано по-долу "Място за паркиране"), за паркиране на едно превозно средство, собственост на конкретен Потребител на правото на собственост или ползване (лизинг), което не може да бъде оборудвано с Бариери за паркиране. Местата за паркиране включват Местата за паркиране в зоните за паркиране (наричани по-долу "зони за паркиране" и заедно с Мястото за паркиране на Ползвателя и Местата за паркиране в зоните за паркиране на Оператора - "Местата за паркиране"), собственост на операторите, които организират и извършват дейности, свързани с паркирането на превозни средства в зоните за паркиране, и които предоставят услуги за използването на тези зони (наричани по-долу "Оператор"). Зоната за паркиране може да бъде частна или общинска собственост.
3. Процедурата за сключване на споразумението. Съгласието с условията на настоящото споразумение и сключването на споразумението се извършва от:
 • Използване на Софтуера (Уебсайта);
 • Отбелязване на квадратчето по време на регистрацията в Софтуера (уеб приложение и/или мобилно приложение).
4. За да сключи споразумението, да се регистрира и да използва софтуера, лицето трябва да е пълнолетно и с пълна гражданска дееспособност. Непълнолетно лице, което притежава шофьорска книжка, може да сключи това Споразумение със съгласието на своите родители (осиновители) или попечители в съответствие с действащото законодателство на Република България.
5. Участие на изпълнители. Изпълнителят може да привлича изпълнители, подизпълнители и партньори за изпълнението на това Споразумение без допълнително споразумение с Потребителя.
6. Услуги на трети страни в Софтуера. Изпълнителят предоставя единствено лиценз за използване на Софтуера и продава бариерите за паркиране. Услугите на трети лица (Оператори и други Ползватели) за паркиране в различни Паркоместа и/или услугите за използване на Паркови Бариери и/или покупко-продажба на Паркови Места и/или препродажба на Паркови Бариери се предоставят от трети лица, за чиито действия Изпълнителят не носи отговорност.
II. Функционалност на софтуера. Потребителят може да използва Софтуера по следните начини:

 1. Използване на Уебсайта. Потребителят има възможност:
 • Да посещавате и четете информацията на Уебсайта без необходимост от регистрация.
 • Да се абонирате за маркетингови бюлетини и всякакви други известия за Потребителя и Софтуера.
 • Да се свържете със Службата за поддръжка чрез формуляра на Уебсайта или чрез чатбот (ако има такава техническа възможност).
2. Регистрация в уеб приложението и мобилното приложение.
 • За да започне да използва Софтуера (уеб приложение и мобилно приложение), Потребителят трябва да се регистрира, като създаде профил. За тази цел трябва да въведе следната информация:
 • По време на регистрацията Потребителят се съгласява с условията на настоящото Споразумение.
 • Регистрацията е завършена след потвърждаване (оторизация) на телефонния номер и/или електронната поща.
 • Телефонният номер, имейл адресът и другите данни се свързват с профила на Потребителя и се използват за оторизация в Софтуера.
3. Търсене и използване на свободно място за паркиране. Потребител, който желае да намери свободно Място за паркиране:
 • Влиза в Софтуера (уеб приложение или мобилно приложение) и се регистрира.
 • Избира свободно Място за паркиране на картата и се придвижва до него.
 • Отключва инсталираната бариера за паркиране и/или паркира в Мястото за паркиране.
 • Заплаща стойността на услугите на Изпълнителя и услугите за използване на Бариерата за паркиране или услугите за използване на Мястото за паркиране.
4. Управление на бариерата за паркиране. Потребителят, който е собственик или наемател на Бариерата за паркиране, има възможност да:
 • Оторизирайте и управлявайте тази бариера за паркиране в софтуера.
 • Добавяне на местоположението на бариерите за паркиране на Потребителя към картата в Софтуера.
 • Да използвате тази Бариера за паркиране за свои собствени нетърговски цели.
 • Да предоставяте услуги за използване на Бариерите за паркиране на други потребители в свободното им време и да получавате заплащане за използването на Бариерите за паркиране.
 • Да получавате статистическа информация за използването на Бариерите за паркиране.
5. Управление на паркинга. Операторът на паркинга има право да:
 • Разрешаване на паркинга в софтуера.
 • Добавете местоположението на местата за паркиране и свободните места за паркиране към картата в софтуера.
 • Предоставяне на услуги за използване на Паркоместата на Паркингите за платено паркиране на превозни средства чрез Софтуера.
 • Да проверявате Потребителя по номера на автомобила, който използва Паркомястото на Зоната за паркиране; да получавате статистическа информация за използването на Зоните за паркиране.
 • Получаване на статистическа информация за използването на местата за паркиране.
 • Определяне на лицето, което може да управлява своя профил в Софтуера.
6. Управление на мястото за паркиране. Потребителят, който притежава или ползва (наема) Място за паркиране, има възможност да:
 • Оторизирайте мястото за паркиране в софтуера. Добавете местоположението на мястото за паркиране към картата в софтуера.
 • Предоставяне на услуги за използване на мястото за паркиране за платено паркиране на превозни средства чрез Софтуера.
 • Да проверява Потребителя, който използва Мястото за паркиране, по номера на автомобила.
 • Получаване на статистическа информация за използването на Мястото за паркиране.
 • Определяне на лицето, което може да управлява своя профил в Софтуера.
7. Закупуване на бариери за паркиране. Чрез Софтуера Потребителят има възможност да закупи бариера за паркиране.
 • Купувачът на бариерата за паркиране трябва да я използва в съответствие с условията на настоящото споразумение.
 • Срокът на доставка на Бариерата за паркиране, нейната цена и др. са посочени в Софтуера.
 • Доставката на Бариерата за паркиране се извършва от куриерски служби или пощенски оператори за сметка на купувача на Бариерата за паркиране.
 • Ръководството и другата техническа документация на хартиен или електронен носител се предоставят заедно с Бариерите за паркиране. Горепосочените документи могат да бъдат налични и в Софтуера.
 • Правото на собственост или ползване на Бариерата за паркиране започва да тече от датата на доставка и подписване на товарителницата.
 • Потребителят, който притежава или използва Бариерите за паркиране, е длъжен да спазва инструкциите за експлоатация, правилата за безопасност, посочени в Софтуера по отношение на Бариерите за паркиране, и др.
 • Изпълнителят може да определи гаранционен срок (през който Продавачът гарантира качеството на Стоките) и списък на гаранционните случаи (списък на случаите, в които Продавачът се задължава да ремонтира и/или замени Стоките, ако гаранционният случай не е възникнал по вина на Купувача и/или Трети лица) за неизправност на Паркинг бариерата.         
 • Гаранционният срок за компонентите се счита за равен на гаранционния срок за Бариерата за паркиране, освен ако в техническата документация не е предвидено друго.
 • Гаранционният срок е 6 месеца, освен ако не е предвидено друго в Софтуера и/или техническата документация. Гаранционните случаи, методите и сроковете за отстраняването им се определят в Софтуера и/или техническата документация.
 • В случай на гаранционен случай Потребителят трябва да се свърже с Изпълнителя и/или продавача за уточняване на детайлите по отстраняване на неизправностите по време на Гаранционния период.
8. Закупуване на място за паркиране. Трети лица могат да публикуват информация за продажба на място за паркиране чрез Софтуера. Паркомястото е обект на недвижима собственост, правата върху който подлежат на държавна регистрация в съответствие със законодателството на Република България. Прехвърлянето на собствеността върху Паркомястото се извършва въз основа на отделен договор между продавача и купувача на Паркомястото и се заверява нотариално.
9. Други функции. От време на време Изпълнителят може да добавя нови функции, които ще бъдат посочени в софтуера. Потребителят също може да използва различни функционалности, налични в Софтуера.
III. Други условия за използване на Софтуера:

 1. Уведомления. Изпълнителят има право да изпраща на Потребителя технически известия, които са необходими за функционирането на софтуера и с които Потребителят се съгласява, като сключва настоящото споразумение. За да получава рекламни съобщения, Потребителят може да даде съгласието си, като постави отметка в полето за получаване на рекламни съобщения. Потребителят може да се откаже от получаването на тези съобщения, като подаде искане до Службата за поддръжка или като кликне върху специална връзка в това рекламно съобщение (ако има такова).
 2. Реклама. Изпълнителят има право да разпространява всякаква реклама чрез Софтуера.
 3. Отстъпки, промоции. Изпълнителят има право да провежда промоции и да предоставя отстъпки на Потребителите при условията, посочени в софтуера, социалните мрежи и месинджърите на Изпълнителя и неговите партньори.
 4. Помощна услуга. Потребителят може да се свърже със службата за поддръжка чрез формуляра на уебсайта или чрез чатбот (ако има такъв).
IV. Заплащане на услугите по настоящото споразумение:

 1. Заплащане на лицензионната такса за Софтуера.
 • Потребителят заплаща лицензионната такса за използването на софтуера при условията, посочени директно в софтуера.
 • Цената на лиценза за използване на Софтуера може да зависи от местоположението, времето на деня, времето, през което Потребителят използва Софтуера, и други условия.
 • Лицензионната такса се начислява на Потребителя след отключване на съответната бариера за паркиране и/или паркиране на Мястото за паркиране и се прекратява, когато Потребителят приключи използването на бариерата за паркиране и/или паркирането на Мястото за паркиране.
 • Цената на лиценза за Софтуера може да бъде включена в цената на услугите за паркиране на различни Места за паркиране и/или заплащането за използването на Бариери за паркиране.
 • Потребителят може да извърши авансово плащане за използването на Софтуера в съответствие с условията, посочени в Софтуера.
2. Заплащане за услуги по паркиране на различни места за паркиране и/или заплащане за използване на бариери за паркиране
 • Потребителят заплаща цената на услугите за паркиране на различни места за паркиране и/или заплаща цената на услугите за използване на бариери за паркиране съгласно тарифите на операторите и/или други потребители, посочени в софтуера. Общите условия и принципите на ценообразуване, които Потребителят трябва да прочете и приеме преди да закупи, ще бъдат показани в Софтуера и ще съдържат описание на ограниченията, ако е приложимо.
 • Цената за паркиране на различни Паркоместа и/или заплащането за използване на Бариери за паркиране може да зависи от местоположението, времето на деня, времето на паркиране и/или времето, през което Потребителят използва Бариерата за паркиране.
 • Таксата се начислява на Потребителя след отключване на съответната Бариера за паркиране и/или паркиране в Мястото за паркиране и се прекратява, когато Потребителят приключи използването на Бариерата за паркиране и/или паркирането в Мястото за паркиране.
 • Потребителят може да направи предплащане за паркиране и/или предплащане за използване на Бариери за паркиране в съответствие с условията, посочени в Софтуера.
3. Поставяне на реклами в Софтуера.
 • Потребителите имат възможност да публикуват в Софтуера обява за продажба и/или наем на паркомясто на цени, определени от потребителя.
 • В Софтуера се пускат обяви за продажба на Паркинг бариери.
 • За определен период от време за поставяне и/или популяризиране на реклами в Софтуера се начислява допълнителна такса, определена в Софтуера.
4. Продажба на бариерата за паркиране. Потребителите имат възможност да закупят Бариера за паркиране чрез Софтуера на цените и при другите условия, посочени в него.
5. Процедура на плащане. Плащането се извършва чрез интернет услугата за плащане, налична в софтуера.
 • Плащането се извършва с кредитна и/или дебитна карта на Потребителя, като еднократно плащане или като авансово плащане за определен списък от услуги, или като месечен абонамент за определен списък от услуги.
 • Размерът на таксата се показва в Софтуера. Въпреки това банката на Потребителя, платежните системи Visa/Mastercard могат да начислят допълнителни такси за използване на кредитна или дебитна карта, които не са показани в Софтуера.
 • Интернет аквизицията може да провери наличността на средства за плащане от кредитна или дебитна карта и да извърши повторна авторизация.
6. Потвърждение за предоставянето на Услугите. Плащането по настоящото споразумение е потвърждение за качеството на услугите, предоставяни по настоящото споразумение, и за липсата на претенции на страните една към друга
7. Потвърждаване на бизнес сделка. Уведомлението за успешно извършено плащане от интернет услугата за придобиване е документ за Потребителите (физически лица), потвърждаващ извършването на търговска сделка от името на Изпълнителя. Изпълнителят и Ползвателите (юридически лица и индивидуални предприемачи) сключват и подписват Сертификат за приемане на предоставените услуги, за да потвърдят предоставянето на услугите от Изпълнителя, тяхното приемане и заплащане от Ползвателите, както и че Страните нямат претенции една към друга в следния ред
 • Изпълнителят изготвя Сертификат за приемане в един екземпляр в електронен вид и го изпраща на електронната поща на потребителя (юридическо лице и физическо лице - предприемач).
 • Потребителят е длъжен да подпише Сертификата за приемане в електронна форма в срок от 5 (пет) работни дни и да го изпрати на Изпълнителя. В случай на неподписване на Сертификата за приемане в определения срок, при липса на мотивиран отказ, Страните ще считат, че услугите са приети от Потребителя.
V. Права на интелектуална собственост:

 1. Лиценз. Изпълнителят предоставя на Потребителя личен, ограничен, отменяем, непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на Софтуера, а именно: показване, разглеждане, изтегляне на мобилното приложение, посещение и използване на функциите на Софтуера. Територията на използване на Софтуера е посочена в самия Софтуер.
 2. Изключителни права на собственост. Всички изключителни права на собственост върху Софтуера, базите данни и данните, търговските марки, промишлените дизайни, патентите за изобретения и полезните модели, репутацията принадлежат на Изпълнителя, освен ако не е посочено друго.
 3. Без прехвърляне на изключителни права на собственост. Настоящото споразумение не прехвърля никакви изключителни права на собственост в полза на Потребителя.
 4. Действия, които могат да нарушат изключителни права на собственост: Потребителят е длъжен да се въздържа от всякакви действия, свързани с копиране, модифициране, декомпилиране и други действия, които могат да нарушат правата на интелектуална собственост на Изпълнителя, освен ако не е получил писмено съгласие от Изпълнителя.
VI. Безопасна употреба:

 1. Потребителите са длъжни да спазват правилата за безопасност при използването на Софтуера и бариерите за паркиране:
 • Внимателна употреба. Не претоварвайте бариерите за паркиране чрез многократно активиране и деактивиране, не създавайте механично съпротивление при работата им и не причинявайте физически повреди на бариерите за паркиране;
 • Спазване на правилата за озеленяване. Ползвателите, Операторите, които притежават или използват (отдават под наем) Бариерите за паркиране, трябва да спазват правилата за благоустройство, правилата за паркиране на превозни средства, законодателството за движение по пътищата и магистралите, да не монтират Бариерите за паркиране на места, които не са предназначени за тази цел, да не възпрепятстват достъпа до обществени места и др. и носят пълна отговорност за монтирането и използването на Бариерите за паркиране. Изпълнителят не носи отговорност за действията на трети лица (Потребители, Оператори и др.).
 • Не пречете на работата на бариерите за паркиране. Ползвателят, който не е собственик на Бариерата за паркиране, не трябва да ремонтира, модифицира, монтира и демонтира Бариерите за паркиране самостоятелно; не трябва да премахва или да създава условия за премахване на маркировката върху Бариерите за паркиране, поставена от Изпълнителя, неговите служители, изпълнители и/или други представители в интерес на трети лица;
 • Да не причинява вреди на трети лица. Да не причинява физически вреди, наранявания, смърт на физически лица, тяхното имущество и имуществото на юридически лица чрез използването на Паркинг бариерите;

2. Киберсигурност.
 • Забранено е да се намесвате в работата на софтуера без предварителното съгласие на Изпълнителя.
 • Забранява се промяна, модификация, намеса в работата на софтуера и хардуера на Паркинг бариерите без съгласието на Изпълнителя.
 • Потребителят се задължава да спазва информационната сигурност, носи отговорност за достъпа, контрола и сигурността на своя Акаунт, за всички действия, извършвани в рамките на профила на Потребителя в Акаунта, и се задължава да не прехвърля достъпа до своя Акаунт на трети лица.
3. Правилно поведение: Потребителят е длъжен да използва Софтуера по такъв начин, че да не накърнява своята репутация или репутацията на Изпълнителя.
4. Уведомяване за нарушения на сигурността. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Изпълнителя, ако узнае за неоторизиран достъп или използване на Профила на потребителя, за намеса в Софтуера, Паркинг бариерите и т.н. или за всяка друга ситуация, която може да доведе до загуба на контрол върху Профила или до унищожаване на Паркинг бариерите.
VII. Предупреждение:

 1. Не се дават никакви гаранции за работата на софтуера. Софтуерът се лицензира "както е". Изпълнителят не носи отговорност и не предоставя никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото се отказва от всякакви подразбиращи се гаранции по отношение на Софтуера, по-специално Паркинг бариери:
 • Наличност в случай на проблеми с мрежата, софтуера, хардуера, електрозахранването на потребителя и трети страни;
 • Съответствие на името, външния вид, вътрешната структура и функциите с всички очаквания на Потребителя;
 • Защита от всякакви вреди за Потребителите, свързаните с тях лица, техните имуществени и неимуществени права от действия и/или бездействия на трети лица.
2. Ограничаване на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят ограничава отговорността си към Потребителя за нарушаване на Договора, както и за всякакви вреди (включително пропуснати ползи), до размера на плащането на Потребителя по този Договор. Изпълнителят не носи отговорност за действията на Потребителите и ограничава отговорността си към трети лица за загуби (включително пропуснати ползи), вреди, причинени от Потребителя на тези трети лица при ползване на услугите на Изпълнителя.
3. Ограничаване на отговорността на Потребителя. Изпълнителят ограничава отговорността на Потребителя пред Изпълнителя за нарушение на Договора, както и за вреди, в размер на плащането на Потребителя по този Договор, но не по-малко от размера на действителните вреди, причинени от Потребителя. Настоящата разпоредба не се прилага за отговорност, вреди и пропуснати ползи във връзка със случаи на защита на права на интелектуална собственост, нарушаване на информационната сигурност, в частност киберсигурността и защита на търговската репутация на Изпълнителя, неговите служители, изпълнители и учредители.
4. Услуги на трети страни. Изпълнителят не предоставя услуги по паркиране или използване на бариерите за паркиране, не носи отговорност за услугите на трети страни (Оператора и/или други потребители на софтуера).
VIII. Форсмажорни обстоятелства:

1. Списък на форсмажорните обстоятелства. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение и/или неточно изпълнение на задълженията по настоящото споразумение в случай на форсмажорни обстоятелства, които не са съществували към момента на подписване на споразумението и не зависят от волята на страните, чийто списък е установен, а именно  заплаха от война, въоръжен конфликт или сериозна заплаха от такъв конфликт, включително, но не само, враждебни нападения, блокади, военни ембарго, действия на чуждестранен враг, обща военна мобилизация, военни операции, обявена и необявена война, действия на обществен враг, бунтове, терористични актове, саботаж, пиратство, размирици, инвазия, блокада, революция, бунт, въстание, масови безредици, полицейски час, карантина, експроприация, насилствено изземване, изземване на предприятия, реквизиция, публична демонстрация, блокада, стачка, авария, незаконни действия на трети лица, пожар, експлозия, продължително прекъсване на транспортните операции, регламентирано от условията на съответните решения и актове на държавните органи, затваряне на морските проливи, ембарго, забрана (ограничение) на износа/вноса и т.н., както и причинени от извънредни метеорологични условия и природни бедствия, а именно епидемия, силна буря, циклон, ураган, торнадо, буря, наводнение, натрупване на сняг, лед, градушка, замръзване, замръзване на морето, проливите, пристанищата, проходите, земетресение, мълния, пожар, суша, пропадане и свличане на земни маси, други природни бедствия и т.н. (наричани по-долу "форсмажорни обстоятелства").
2. Уведомление за настъпване на форсмажорно събитие. Страната, засегната от непреодолима сила, уведомява другата страна в срок от 20 работни дни от датата на възникване на тези обстоятелства.
3. Потвърждаване на форсмажорни обстоятелства. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да представи удостоверение от съответната търговска камара и/или друг компетентен орган/институция, упълномощена да потвърждава непреодолима сила в конкретната държава.
IX. Валидност и изменения:

 1. Срок на споразумението. Настоящото споразумение е договор за присъединяване и влиза в сила за конкретен потребител от датата на сключването му, както е посочено по-горе. Настоящото споразумение е валидно до неговото прекратяване или анулиране от която и да е от страните.
 2. Прекратяване на споразумението по взаимно съгласие на страните. В този случай страната, която възнамерява да прекрати/прекрати Споразумението, уведомява писмено другата страна, като изпраща съответното уведомление по електронна поща.
 3. Прекратяване на споразумението от страна на Изпълнителя. Изпълнителят има право да прекрати едностранно настоящото Споразумение в случай на нарушение от страна на Потребителя на което и да е от условията на Споразумението. Изпълнителят уведомява Потребителя за факта и причините за прекратяването чрез изпращане на уведомление на електронната поща на Потребителя и/или съобщение в Софтуера. Споразумението се прекратява от датата на изпращане на уведомлението. В този случай Потребителят няма право да сключва отново това Споразумение и да използва Софтуера, освен за достъп до уебсайта, услугата за поддръжка и получаване на известия. Тази разпоредба продължава да се прилага и след прекратяването на Споразумението.
 4. Прекратяване на Споразумението от страна на Потребителя. Потребителят има право да прекрати едностранно настоящото Споразумение, като уведоми службата за поддръжка на Изпълнителя и/или изпрати съобщение на електронната поща на Изпълнителя, посочена в Софтуера. Потребителят също така има право да спре да използва Софтуера, да деинсталира Софтуера (мобилното приложение) и да изтрие Акаунта си по всяко време. Договорът се прекратява от датата на получаване на уведомлението.
 5. Промени в условията на Споразумението. Изпълнителят си запазва правото да променя Споразумението по всяко време и без съгласието на Потребителя. Измененията се посочват чрез поставяне на дата в полето "Дата на последното изменение".
 6. Действие на разпоредбите на споразумението след прекратяването му. Разпоредбите на разделите "Интелектуална собственост", "Сигурност", "Отказ от отговорност" и други разпоредби на Споразумението, ако са изрично посочени, продължават да бъдат валидни след прекратяването на Споразумението.
X. Приложимо право и разрешаване на спорове:

 1. Приложимо право. Споразумението се урежда от законите на Република България.
 2. Разрешаване на спорове. Всички спорове, произтичащи от настоящото споразумение, се решават чрез преговори и в тази връзка страните определят 20 работни дни за разрешаване на спора. В случай на невъзможност за разрешаване на спора чрез преговори, споровете, разногласията и претенциите, произтичащи от настоящото Споразумение или във връзка с него, ще подлежат на разглеждане и разрешаване от съответния съд на Република България в съответствие с действащото законодателство на Република България.
XI. Окончателни условия:

 1. Недействителност на разпоредбите на споразумението. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се окаже недействителна и/или нищожна, това не засяга валидността на други разпоредби на споразумението и на споразумението като цяло.
 2. Комуникации между страните. Всички уведомления по настоящото споразумение са правно обвързващи, ако са изпратени на другата страна по електронна поща. Електронната поща на Изпълнителя е посочена в Софтуера. Електронната поща на Потребителя се посочва по време на регистрацията му. Страните признават правната сила на тези документи и електронни писма и те не могат да бъдат отхвърлени от някоя от Страните само на основание, че са направени в електронна форма или под формата на електронни писма.
 3. Обработка на лични данни. Обработката на лични данни се извършва в съответствие с "Известие за обработката на лични данни" на линка https://gimle.app/bg/politika-za-poveritelnost и "Известие за използването на бисквитки" на линка https://gimle.app/bg/biskvitki.
XII. Информация за Изпълнителя:

Име: ШЕЙРПАРК ЕООД
ЕИК: 207049614
Седалище и адрес на управление: България, 8000, Бургас, ул. "Георги Кирков", 16, етаж 2
E-mail: info@gimleparking.com / gimle.parking@gmail.com
Керівник: Сергей Кравецки